Stotra

रामरक्षा स्तोत्र मराठी Ramraksha Stotra Marathi

रामरक्षा स्तोत्र मराठी

श्री रामरक्षा स्तोत्र मराठी Shree Ramraksha Stotra marathi हे सर्वात पवित्र मंत्रांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये धर्माभिमानींना वाईटापासून वाचवण्याची प्रचंड शक्ती आहे.

यात एकूण 38 श्लोक आहेत, त्यापैकी 35 व्या जणांप्रमाणे काही सिद्ध आहेत. याचा पाठ केल्याने एखाद्या व्यक्तीला निर्भय वाटले तर मानसिक शक्ती प्राप्त होते.

शरीराच्या संपूर्ण संरक्षणासाठी हा सिद्ध स्तोत्र आहे आणि जेव्हा ते 1,300 वेळा वाचले जाते तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला होणारे सर्व धोके नष्ट करू शकतात.

उत्कृष्ट परीणामांसाठी ते संस्कृतमध्ये वाचले पाहिजे.

श्री रामरक्षा स्तोत्रम् Shree Ramraksha stotra marathi हा एक संस्कृत स्तोत्र आहे, स्तुतीचा स्तोत्र आहे, जो भगवंतांनी आपल्याला दिलेल्या संरक्षणासाठी प्रार्थना म्हणून वापरला जातो.

रामरक्षा स्तोत्रांचे संगीतकार बुधा कौशिका, एक ऋषी आहेत. भगवान बुधा कौशिकांच्या स्वप्नात आला आणि त्याने त्यांना या 38 श्लोक गायले.

२० स्तोत्र नंतर तुम्ही PDF पण Download करू शकता.

रामरक्षा स्तोत्र मराठी अर्थ Meaning of Ramraksha Stotra

रामरक्षा स्तोत्र मराठी अर्थ PDF
Image Cedit: Youtube
     🔸श्री रामरक्षा स्तोत्र 🔸

       ।। विनियोगः।। 

श्रीगणेशाय नमः । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य ।
बुधकौशिकऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता ।
अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्‍तिः ।
श्रीमत् हनुमान् कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।।

अर्गला स्तोत्राचे पण वाचन करा

अर्थ: या रामरक्षा स्तोत्र मंत्राचे लेखक बुधाकौशिक ऋषि आहेत, सीता आणि राम हे देवता आहेत, अनुष्टूप हे श्लोक आहेत, सीता ही शक्ती आहेत, हनुमानजी हे सुगंधित आहेत आणि श्री रामचंद्रजींच्या प्रसन्नतेसाठी रामरक्षा स्तोत्रांचा जप वापरला जातो.

      ।। अथ ध्यानम् ।।

ध्यायेदाजानुबाहुन्, धृतशरधनुषम्, बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानन्, नवकमलदलस्पर्धिनेत्रम् प्रसन्नम् ।
वामाङ्कारूढसीता, मुखकमलमिलल्, लोचनन् नीरदाभम् नानाऽलङ्कारदीप्तन्, दधतमुरुजटा, मण्डलम् रामचन्द्रम्।।

अर्थ: ध्यान करा – ज्यांनी धनुष्य आणि बाण धरले आहेत, त्यांना बांधलेल्या पद्मासनाच्या आसनात बसलेले आहे आणि पीतांबर परिधान केलेले आहेत, ज्यांचे डोळे एका नवीन कमळाच्या पक्षासारखे स्पर्धा करतात, ज्यात डाव्या बाजूला सीतेच्या कमळाच्या चेहर्‍याने जोडलेले आहे. ते अजानू बहु, विविध अलंकारांनी सजलेल्या श्रीरामांवर मेघाश्याम ध्यान करा.

      ।। इति ध्यानम् ।।

चरितम् रघुनाथस्य, शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरम् पुंसाम्, महापातकनाशनम् ।।१।।

अर्थ: श्री रघुनाथजींचे चारित्र्य शंभर डिग्री विस्ताराचे असून त्यांचे प्रत्येक अक्षर महान लोकांचा नाश करणार आहे.

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम्, रामम् राजीवलोचनम् ।
जानकीलक्ष्मणोपेतञ्, जटामुकुटमण्डितम् ।।२।।

अर्थ: अशा भगवान श्रीरामाचे स्मरण, निळ्या कमळ-काळ्या रंगाच्या, कमळाच्या डोळ्यांनी, जानकी आणि लक्ष्मण यांच्यासह केसांच्या मुकुटांनी सुशोभित केलेले.

सासितूणधनुर्बाण, पाणिन् नक्‍तञ्चरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत्त्रातुम्, आविर्भूतमजं विभुम् ।।३।।

अर्थ: जो जन्मजात आणि सर्वव्यापी आहे, त्याने आपल्या हातात चाकू, धनुष्य आणि बाण धरलेला आहे, ज्याने राक्षसांना नष्ट करण्यासाठी आणि जगाला त्याच्या शोकांपासून बचाव करण्यासाठी अवतरलेल्या श्री रामची आठवण केली आहे.

रामरक्षाम् पठेत्प्राज्ञः, पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।
शिरो मे राघवः पातु, भालन् दशरथात्मजः ।।४।।

अर्थ: मी पापांचा सर्वांगीण प्रेम करणारा आणि नाश करणारा रामरक्षा स्तोत्र पाठ करतो. राघव माझ्या डोक्याचे रक्षण करील आणि दशरथचा मुलगा माझ्या कपाळाचे रक्षण करील.

कौसल्येयो दृशौ पातु, विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणम् पातु मखत्राता, मुखं सौमित्रिवत्सलः ।।५।।

अर्थ: कौशल्या नंदन माझ्या डोळ्यांचे रक्षण कर, विश्वामित्रांचे लाडके माझे कान, बलिदान रक्षक माझी घाण आणि सुमित्राच्या वत्सल माझ्या तोंडाचे रक्षण कर.

जिह्वां विद्यानिधिः पातु, कण्ठम् भरतवन्दितः ।
स्कन्धौ दिव्यायुध पातु, भुजौ भग्नेशकार्मुकः ।।६।।

रक्षाबंधन शुभेच्छा

अर्थ: विद्यानिधी माझी जीभ, घश्यावर भारत-वंदित, खांद्यावर दिव्ययुद्ध आणि महादेवजींचे धनुष्य तोडणारे भगवान श्री राम यांचे रक्षण करा.

करौ सीतापतिः पातु, हृदयञ् जामदग्न्यजित् ।
मध्यम् पातु खरध्वंसी, नाभिञ् जाम्बवदाश्रयः ।।७।।

अर्थ: सीतापती श्री राम माझे हात, हृदयाचे जमदग्नी ऋषीपुत्र (परशुराम) विजयी, मध्यवर्ती भाग खार्के (राक्षसी) खुनी आणि अणु जांबावनचे संरक्षक रक्षण करा.

सुग्रीवेशः कटी पातु, सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
ऊरू रघूत्तमः पातु, रक्षःकुलविनाशकृत् ।।८।।

अर्थ: माझ्या कंबरेच्या सुग्रीवाचा स्वामी, हाडांच्या हनुमानाचा भगवान आणि रघुकुल श्रेष्ठ राक्षसाच्या कुळाचा नाश करणा रघुकुलश्रेष्ठ रक्षण करा.

जानुनी सेतुकृत् पातु, जङ्घे दशमुखान्तकः ।
पादौ बिभीषणश्रीदः, पातु रामोऽखिलं वपुः ।।९।।

अर्थ: माझ्या जिवाचा पूल, रावणाचा वध करणारा, विभीषणच्या चरणाला समृद्धी देणारा आणि संपूर्ण शरीराचे श्री राम यांचे रक्षण करो.

एताम् रामबलोपेताम्, रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स चिरायुः सुखी पुत्री, विजयी विनयी भवेत् ।।१०।।

अर्थ: जो भक्त हा स्तोत्र पठण करतो, रामबालाशी भक्ती आणि श्रद्धेने एकत्र होतो तो दीर्घायु, आनंदी, विजयी आणि नम्र होतो.

पातालभूतलव्योम, चारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्‍तास्ते, रक्षितम् रामनामभिः ।।११।।

अर्थ: जी सजीव माणसे पाताळ, पृथ्वी आणि आकाशात फिरतात किंवा वेषात फिरतात, त्यांना रामाच्या नावांनी संरक्षित मनुष्यसुद्धा दिसू शकत नाही.

रामेति रामभद्रेति, रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापैर्, भुक्तिम् मुक्तिञ् च विन्दति ।।१२।।

अर्थ: राम, रामभद्र आणि रामचंद्रांची नावे लक्षात ठेवणारा रामभक्त पापात गुंतत नाही, एवढेच नाही तर त्याला भोग आणि मोक्ष दोन्हीही प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

जगज्जैत्रेकमन्त्रेण, रामनाम्नाऽभिरक्षितम् ।
यः कण्ठे धारयेत्तस्य, करस्थाः सर्वसिद्धयः ।।१३।।

अर्थ: जो हा स्तोत्र आठवतो, राम-नाम मंत्र जपून जगावर विजय मिळवितो त्याला सर्व सिद्धि मिळतात.

वज्रपञ्जरनामेदं, यो रामकवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र, लभते जयमङ्गलम् ।।१४।।

अर्थ: ज्याला वज्रापंजर नावाचा हा राम कवच आठवते, त्याच्या आज्ञाधारकपणाचे कुठेही उल्लंघन होत नाही आणि त्याला नेहमी विजय आणि शुभेच्छा मिळतात.

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने, रामरक्षामिमां हरः ।
तथा लिखितवान् प्रातः, प्रबुद्धो बुधकौशिकः ।।१५।।

अर्थ: भगवान शंकरांनी या स्वप्नात बुद्धा कौशिकांना संतुष्ट करण्याचा या रामरक्षा स्तोत्राचा आदेश दिला होता, सकाळी उठल्यावर त्याने तेच लिहिले.

आरामः कल्पवृक्षाणां, विरामः सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानाम्, रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ।।१६।।

अर्थ: जो वृक्षांच्या बागेसारखा विश्रांती देतो, जो सर्व आपत्तींना दूर करतो व तिन्ही जगात सुंदर आहे, तोच श्री राम हा आपला प्रभु आहे.

तरुणौ रूपसम्पन्नौ, सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीकविशालाक्षौ, चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ।।१७।।

अर्थ: जे तरुण, सुंदर, कोमल, महाबली आहेत आणि कमळांसारखे विशाल डोळे आहेत (पुंडारिका), ऋ षीमुनी आणि काळ्या हिरणाच्या त्वचेसारखेच कपडे परिधान करतात.

फलमूलाशिनौ दान्तौ, तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ, भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।।१८।।

अर्थ: जे लोक फळांचे आणि कंदांचे आहार घेतात, जे आत्मसंयम करतात, तपस्वी आणि ब्रह्मचारी आहेत, ते दशरथ पुत्र, राम आणि लक्ष्मण या दोन्ही भावांचे रक्षण करू शकतात.

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां, श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।
रक्षःकुलनिहन्तारौ, त्रायेतान् नौ रघूत्तमौ ।।१९।।

अर्थ: अशा महान व्यक्ती – रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थान, सर्व धनुर्धारींपैकी सर्वोत्तम आणि राक्षसांच्या कुळांचा नाश करण्यास सक्षम असलेले, आपले रक्षण करू शकेल.

आत्तसज्जधनुषा, विषुस्पृशा-वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः, पथि सदैव गच्छताम् ।।२०।।

अर्थ: कंडेन्स्ड धनुष्य धरून, बाणास स्पर्श करून, झगमगाटणा ar्या बाणांनी तेजस्वी, राम आणि लक्ष्मण माझ्या संरक्षणासाठी माझ्यासमोर चालले.

सन्नद्धः कवची खड्गी, चापबाणधरो युवा ।
गच्छन्मनोरथोऽस्माकम्, रामः पातु सलक्ष्मणः ।।२१।।

अर्थ: हातात चाकू घेऊन धनुष्यबाण आणि लक्ष्मणसह तरूण भगवान राम, सदैव सज्ज, सशस्त्र, भविष्यात आपले रक्षण कर.

रामरक्षा मराठी PDF Ramraksha Stotra PDF Download


हे पण वाचा व्यंकटेश स्तोत्र PDF आणि अर्थ

रामो दाशरथिः शूरो, लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः, कौसल्येयो रघूत्तमः ।।२२।।

अर्थ: देव म्हणतो की श्रीराम, दशरथी, शूर, लक्ष्मणचूर, बाली, काकुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्ये, रघुतम

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः, पुराणपुरुषोत्तमः ।
जानकीवल्लभः श्रीमान्, अप्रमेयपराक्रमः ।।२३।।

अर्थ:वेदांतवेघ, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्री. आणि अतुलनीय शक्ती इत्यादींची नावे.

इत्येतानि जपन्नित्यम्, मद्भक्तः श्रद्धयाऽन्वितः ।
अश्वमेधाधिकम् पुण्यं, सम्प्राप्नोति न संशयः ।।२४।।

अर्थ: जो दररोज भक्तीने जप करतो त्याला अश्वमेध यज्ञापेक्षा निश्चितच जास्त परिणाम मिळतात.

रामन् दूर्वादलश्यामम्, पद्माक्षम् पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्, न ते संसारिणो नरः ।।२५।।

अर्थ: जो काळ्या रंगाचा, कमळ-नयन आणि पीतांबरच्या दुरवदालासारख्या अस्वल नावाच्या वरील दिव्य नावांनी श्री रामची स्तुती करतो तो जागतिक चक्रात पडत नाही.

रामं लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरम्, सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थङ् करुणार्णवङ् गुणनिधिं, विप्रप्रियन् धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसन्धन्, दशरथतनयं, श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम्, रघुकुलतिलकम्, राघवम् रावणारिम् ।।२६।।

अर्थ: राम लक्ष्मणचा पूर्वज रघुवर, सीताजीचा पती, काकुत्स्थ, कुल-नंदन, करुणेचा सागर, पुण्य, विप्र भक्त, परात्पर धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यवादी, दशरथांचा पुत्र, सर्व जगात सुंदर, शामल आणि शांत मुर्ती, शत्रू रघुकळ तिलक, शत्रू राघव अशा रामा ची मी पूजा करतो.

रामाय रामभद्राय, रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः ।।२७।।

अर्थ: मी राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात स्वरूप, रघुनाथ, प्रभु आणि सीताजींचे स्वामी आहे.

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणम् भव राम राम ।।२८।।

अर्थ: हे रघुनंदन श्री राम! हे भरताचे स्वामी, भगवान राम! हे रणधीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम! तू मला आश्रय दे.

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणम् प्रपद्ये ।।२९।।

अर्थ: एकाग्र मनाने श्री रामचंद्रजींचे चरण मला आठवतात आणि भाषणातून, भाषणाने आणि पूर्ण निष्ठेने मी भगवान रामचंद्रांच्या चरणी नतमस्तक होतो, मी त्यांच्या चरणांचा आश्रय घेतो.

माता रामो, मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो, मत्सखा रामचन्द्रः ।
सर्वस्वम् मे, रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यञ् जाने, नैव जाने न जाने ।।३०।।

अर्थ: श्री राम माझी आई, माझे वडील, माझे स्वामी आणि माझे मित्र आहेत, म्हणून दयाळू श्री राम हे माझे सर्वकाही आहेत, त्याच्याशिवाय इतर कोणालाही माहित नाही.

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे तु जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम् ।।३१।।

अर्थ: कोणाचा उजवा आणि लक्ष्मणजी, डावीकडे आणि जानकीजी आणि हनुमान समोर विराजमान आहेत, मी फक्त रघुनाथजींची पूजा करतो.

गणपती स्तोत्र पण तुम्ही वाचू शकता

लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् ।
कारुण्यरूपङ् करुणाकरन् तम्, श्रीरामचन्द्रं शरणम् प्रपद्ये ।।३२।।

अर्थ: मी सर्व जगामध्ये आणि रणांगणात सुंदर आहे, मी भगवान राम, कमळ डोळा, रघुवंश नायक, करुणाची मूर्ती आणि करुणेचा भांडार आहे.

मनोजवम् मारुततुल्यवेगञ्, जितेन्द्रियम् बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणम् प्रपद्ये ।।३३।।

अर्थ: ज्याची गती मनासारखी असते आणि वेग वाऱ्यासारखा असतो (अत्यंत वेगवान), जो सर्वोच्च जितेंद्रिय आहे आणि सर्वात बुद्धिमान आहे, मी त्या वारा-नंदना वानरग्रगनीय श्री रामाचा आश्रय घेतो.

कूजन्तम् रामरामेति, मधुरम् मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां, वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ।।३४।।

अर्थ: काव्यात्मक शाखेत बसून मी वाल्मिकीच्या कोयलची पूजा करतो, गोड अक्षरासह राम-राम नावाच्या गोड नावाचा जप करतो.

आपदामपहर्तारन्, दातारं सर्वसम्पदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामम्, भूयो भूयो नमाम्यहम् ।।३५।।

अर्थ: मी या जगाचे प्रिय आणि सुंदर भगवान राम यांना पुन्हा पुन्हा नमन करतो, जो सर्व आपत्तींचे सुख आणि सुख आणि संपत्ती देणारा आहे.

भर्जनम् भवबीजानाम्, अर्जनं सुखसम्पदाम् ।
तर्जनं यमदूतानाम्, रामरामेति गर्जनम् ।।३६।।

अर्थ: ‘राम-राम’ जप केल्याने मनुष्याचे सर्व दुःख संपतात. त्याला सर्व सुख आणि संपत्ती मिळते. राम आणि रामाच्या गर्जनांनी नपुंसक नेहमी घाबरतात.

रामो राजमणिः सदा विजयते, रामम् रमेशम् भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणम् परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर ।।३७।।

अर्थ: राजांमधील सर्वश्रेष्ठ श्री राम नेहमी विजय मिळवतात. मी लक्ष्मीपती भगवान श्री रामाची पूजा करतो. मी संपूर्ण राक्षस सैन्याचा नाश करणारा श्री रामला नमन करतो. श्री रामांसारखा दुसरा आश्रय नाही. मी त्या आत्मसमर्पण केलेल्या वत्सलकाांचा गुलाम आहे. मला सद्शिव श्री रामात लीन होऊ दे. अरे श्री राम! तू मला या जगाच्या समुद्रापासून वाचव.

राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यम्, रामनाम वरानने ।।३८।।

अर्थ: (शिव पार्वतीला म्हणाले -) हे सुमुखी! रामाचे नाव ‘विष्णू सहस्रनाम’ प्रमाणेच आहे. मी नेहमी रामाचे गुणगान करतो आणि रामाच्या नावाने आनंद करतो.

।।इति श्रीबुधकौशिकविरचितं, श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।।

अर्थ: अशाप्रकारे बुधाकौशिक यांनी रचित श्री रामरक्षा स्तोत्र पूर्ण केले.

।। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।।

श्री रामरक्षा स्तोत्र फायदे मराठी Ram Raksha Stotra Benefits in Marathi

 • रामरक्षा स्तोत्रांचे पठण लोकांना सर्व प्रकारच्या आपत्तींपासून वाचवते.
 • हे पाठ केल्याने मनुष्य निर्भय होते.
 • त्याचे नियमित पठण केल्यामुळे त्रास दूर होतात.
 • जो दररोज त्याचे पठण करतो त्याला दीर्घायुष्य, आनंद, संतती, विजयी आणि नम्रता मिळते.
 • मंगळाचा दुष्परिणाम संपतो.
 • त्याच्या शुभ प्रभावामुळे, व्यक्तीभोवती एक संरक्षक ढाल तयार होतो जो सर्व प्रकारच्या आपत्तींपासून बचाव करतो.
 • असे म्हणतात की पवनपुत्र हनुमान भगवान राम यांच्या पठणातून प्रसन्न होते.
 • रामरक्षा स्तोत्र मराठी Ramraksha stotra marathi हे नवजात मुलांसाठी आणि नवीन आईसाठी देखील चांगले मानले जाते.
 • हे बाळाच्या गळ्यातील काळे धागा बांधताना वाचले जाते.
 • स्तोत्र शरीराच्या सर्व भागावर लक्ष केंद्रित करते आणि भगवान राम यांना त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी विनंती करते.
 • हे मुलांसाठी आणि काही आजारात ग्रस्त असलेल्यांसाठी देखील वाचले जाते.

मी रामरक्षा स्तोत्र Ramraksha stotra marathi चे पठण करतो कारण हे मला संकट मध्ये धेर्य देते. रामरक्षा स्तोत्र हे बुधाकौशिक ऋषींनी लिहिले आहे. वस्तुतः ‘रामरक्षा’ हा केवळ एक मंत्र आहे.

रामरक्षाच्या सुरूवातीस ‘अस्या श्री रामरक्षस्तोत्रमंत्रस्य’ असे म्हणतात. ‘मंत्र‘ म्हणजे ध्वनी, अक्षर, एखादा शब्द किंवा शब्दांचा समूह.

जेव्हा जेव्हा एखादा मंत्र विशिष्ट लयीत जप केला जातो तेव्हा त्या जपातून एक विशेष शक्ती निर्माण होते. यासाठी रामरक्षा एका विशिष्ट लयीत सांगणे आवश्यक आहे.

You may also like

3 Comments

 1. Thanks for sharing such wonderful stuff. Keep sharing and keep up the good work.

  1. Thnx for Visiting

 2. nice information monthly marathi blog madhun kiti earing hote

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Stotra